Image Alt

წიგნები

მეტყველების ბარათები პატარებს სამეტყველო უნარების გაუმჯობესებაში ეხმარება. ბარათების გამოყენებით ბავშვი სწავლობს ნივთების სახელებს. ასევე, უვითარდება მეტყველების, კონცენტრირებისა და მეხსიერების უნარები.

Showing all 3 results

  • სხვადასხვა ავტორი
    ემოციები – მეტყველების ბარათები
    14,90 
  • სხვადასხვა ავტორი
    სახლში – მეტყველების ბარათები
    14,90